جهت انجام پرداخت های ارزی بابت پرداخت اپلیکیشن فی ها به صورت آنلاین مانند پرداخت اپلیکیشن فی دانشگاه های کانادا، امریکا و مالزی ، پرداخت برای سایت های ارزشیابی مدارک کانادا و امریکا ، پرداخت اپلیکیشن فی برنامه های مختلف کانادا و امریکا و سایر پرداخت های ارزی لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

فرم پرداخت ارزی